Тус бүртгэлийн анкет нь 2019 оны намрын улиралд клубд элсэгчид зориулсан бөгөөд бөглөж дуусгахад 20 минут хэрэгтэй бөгөөд асуулт бүрд үнэн, бодит мэдээлэл оруулна уу. Бүртгэлийн хариуг 2019 оны 9 сарын 23 ны дотор бүртгүүлсэн цахим хаяг болон утсаар мэдэгдэнэ.

Хувийн мэдээлэл - Step 1 of 2